Soutěž o zimní balíček

Datum: 7.11.2013
Vyhrajte v předvánoční soutěži balíček s produkty AVIVIR Aloe Vera krém xtreme a OmniVegan.

O co soutěžíme?

Soutěžíme o 5 balíčků s produkty AVIVIR Aloe Vera krém xtreme a OmniVegan. Krém xtreme je speciální péče pro jemné oblasti a extra suchou pokožku. Perfektní produkt péče o tělo pro podzim a zimu.... Bez parabenů, bez parfémů, bez barviv. OmniVegan je vyvážený multivitamin s minerály, který obsahuje účinné a nové aktivní formy vitaminů a minerálů. Přípravek je zcela bez živočišných složek.

Kdy soutěž probíhá?

Soutěž probíhá v termínu od 7. 11. 2013 do 30. 11. 2013.

Jak se můžete zúčastnit?

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže zveřejní na Facebookové zdi internetového obchodu Zdravinadzlato.cz (http://www.facebook.com/zdravinadzlato) důvod, proč právě oni by měli obdržet zimní balíček na testování. Po ukončení soutěže náhodně vybereme pět autorů příspěvků a ti budou oceněni. Výherce budeme následně kontaktovat přes Facebook či emailem.

Kompletní pravidla soutěže čtěte níže:

Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Předvánoční soutěž“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatelem soutěže je:

Ing. Markéta Hansen, Zdraví nad zlato, Výtvarnická 1390, 156 00 Praha 5, IČO: 76517926, DIČ: CZ8362250490

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 7. 11. 2013 do 30. 11. 2013 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže zveřejní na Facebookové zdi Pořadatele (http://www.facebook.com/zdravinadzlato) důvod, proč právě oni by měli obdržet zimní balíček. Pořadatel náhodně vybere pět autorů příspěvků a ti budou oceněni. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o výhercích soutěže na základě pádnosti uvedeného důvodu sám.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Výhrami v soutěži je 5 balíčků obsahujících AVIVIR Aloe Vera krém xtreme 150 ml (BIO Aloe) a multivitamin s minerály OmniVegan. Výherci soutěže budou kontaktováni prostřednictvím Facebookového účtu nebo emailu, s prosbou o zaslání fyzické adresy a potvrzení zájmu o předání výhry.

Pokud výherci do týdne neodpoví, budou vybráni náhradní vítězové soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a Facebookový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků na Facebookové zdi Pořadatele (http://www.facebook.com/zdravinadzlato ).

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a Facebookového komentáře).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 7. 11. 2013

 

 


Facebook